Contributors in Costume

Costume

เครื่องแต่งกาย

Drama; Costume

เครื่องแต่งกายมีอุปกรณ์เสริมในรูปภาพ รูปปั้น บทกลอน หรือการเล่นการจัดเรียงสวยงาม พวกเขาเหมาะสมกับเวลา สถานที่ หรือสถานการณ์อื่น ๆ represented หรืออธิบาย ไว้ หรือเฉพาะลักษณะของเสื้อผ้า เหล่านี้จะถูกบาด ...

Featured blossaries

Translation

ประเภท: Languages   2 21 Terms

International Commercial

ประเภท: Business   1 5 Terms