Contributors in Curtains

Curtains

ม่าน

Home furnishings; Curtains

ม่าน (บางครั้งเรียกว่า drape ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา) เป็นชิ้นส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อบล็อก หรือ obscure light หรือแบบร่าง หรือน้ำในกรณีที่ม่านห้องน้ำผ้า ม่านค้างเกิน doorway จะเรียกว่า portières ...

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

ประเภท: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

ประเภท: History   1 4 Terms