Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Sports > Field hockey

Field hockey

Of or pertaining to a sport which is played between two teams of eleven players with hockey sticks and a hard, solid plastic ball. The object of the game hit the ball through the opponent's goal or net. The team with the most goals by the end of the game wins.

Contributors in Field hockey

Field hockey

การบัตรสีเหลือง

Sports; Field hockey

การบัตรให้ออก โดยกรรมการ ที่ทำการรุกรานโปรแกรมเล่นอย่างน้อยห้านาที แต่ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับการปกครองโปรยหว่านของคนกลางในการ harshness ของสกปรก บทลงโทษอาจมีความยาว ของผู้เล่นที่ทีมงานจะแล้วเล่น ...

ชั้น

Sports; Field hockey

นี้เป็นด่านที่ตั้งใจเพื่อย้ายลูกบอลไปเป็นระยะทางไกล และมักจะใช้เพื่อส่งต่อผ่านหัว defenders ...

บอล

Sports; Field hockey

A ฟิลด์ฮอกกี้บอลเป็นสีขาวมัก weighs ประมาณ 5-? oz (156-163 grams) และคือประมาณ 9 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบอลจะทำจากพลาสติกแข็ง และไม่อาจแข็ง หรือกลวง ...

D

Sports; Field hockey

นี้เป็นครึ่งวงกลมที่ด้านหน้าของเป้าหมาย เพื่อให้คะแนนเป้าหมายผู้เล่นต้องยิงลูกบอลจากภายในครึ่งวงกลมนี้ ...

เล่นที่เป็นอันตราย

Sports; Field hockey

เล่นลูกบอลที่อยู่เหนือไหล่

มุมตี

Sports; Field hockey

เมื่อลูกบอลไปกลับสาย โดยการกดออกโดยทีม defending, attacking ทีมได้รับลูกบอลที่อยู่นอกขอบเขตบนบรรทัดหลัง ลูกบอลถูกตีกลับในขอบเขตภายใน 5 หลา (4.57 เมตร) ของมุมธงที่ใกล้ที่สุดที่ลูกบอลถูกตีนอกขอบเขต ...

feet

Sports; Field hockey

เมื่อเล่น kicks ลูกบอล หรือใช้ feet ของพวกเขาในบางลักษณะเปรียบไม่ยุติธรรม นี้ไม่จำเป็นต้องตั้งใจ ...

Featured blossaries

Aggressive sharks

ประเภท: Animals   3 5 Terms

World's Top Chef

ประเภท: Other   1 9 Terms