Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Banking > General banking

General banking

Banking related terms and phrases in general.

Contributors in General banking

General banking

เจ้าของบัญชี

Banking; General banking

ใด ๆ ทุกคนกำหนด และอนุญาตให้กรณ์ธุรกิจในนามขององค์กร ลายเซ็นของเจ้าของบัญชีแต่ละต้องมีไว้กับธนาคาร ลายเซ็นอนุมัติผู้ดำเนินธุรกิจในนามของบัญชี ...

Featured blossaries

Citrus fruits

ประเภท: Food   2 19 Terms

Exercise

ประเภท: Health   2 20 Terms