Contributors in Inorganic salts

Inorganic salts

คาร์บอเนต

Inorganic chemicals; Inorganic salts

คาร์บอเนตจะเป็นเกลือของกรดคาร์บอนิก โดยการแสดงตนของไอออนคาร์บอเนต ชื่ออาจยังหมายถึง การเป็นเอสเทอร์ของกรดคาร์บอนิก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกลุ่มคาร์บอเนต คาร์บอเนตไอออนเป็น anion oxocarbon ...

Featured blossaries

Strange Street Signs

ประเภท: Arts   2 7 Terms

ObamaCare

ประเภท: Health   2 14 Terms