Contributors in Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

แอพลิเคชัน

Legal services; Legal aid (criminal)

พฤติกรรมของการใช้ศาลแพ่งถามเพื่อทำบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการเริ่มตอน ...

appraisement หรือเพื่อประเมินผล

Legal services; Legal aid (criminal)

การคิดมูลค่าของสินค้าที่ยึดภายใต้รับประกันการกระทำก่อนการขาย

apportioning

Legal services; Legal aid (criminal)

เมื่อต้องการวาง หรือกำหนด

กระทำ

Legal services; Legal aid (criminal)

ดูข้อเรียกร้อง

นิติบัญญัติหยุดประชุมโดยทั่วไป หรือ sine die

Legal services; Legal aid (criminal)

ระงับชั่วคราวของการได้ยินของกรณีตามลำดับของศาล (อาจจะเป็นระยะสั้น เช่น ไปยังวันถัดไป หรือ sine die) ดูเงื่อนไขภาษาละติน ...

อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการ

Legal services; Legal aid (criminal)

กระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับการใช้อนุญาโตตุลาการมีอิสระ (การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดบุคคล) ที่ช่วยให้ตัดสินใจผูกพันในเรื่องนั้น บุคคลทำการเรียกร้อง (claimant) ต้องเลือกระหว่างการอนุญาโตตุลาการและศาลไปได้ – ...

ช่วยเหลือบุคคล (กฎหมาย)

Legal services; Legal aid (criminal)

พรรคตอนทางกฎหมายที่ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย

Featured blossaries

Hot Drinks

ประเภท: Food   1 5 Terms

Highest Paid Badminton Players

ประเภท: Sports   2 10 Terms