Home > อุตสาหกรรม/ขอบเขต > Alternative therapy > Naturopathy

Naturopathy

Terms related to the form of alternative medicine based on a belief in vitalism.

Contributors in Naturopathy

Naturopathy

การบำบัดน้ำ

Alternative therapy; Naturopathy

ดื่มน้ำเย็นสามารถกระตุ้นการขี้เอนไซม์ย่อยอาหาร และเสริมสร้างกล้ามเนื้อท้อง จะได้รู้จักหยุดเลือดภายในของ gastric และ duodenal ulcers อย่างไรก็ตาม การดื่มน้ำมากเกินไปสามารถยังนำไป ...

ธรรมชาติบำบัด (naturopathy)

Alternative therapy; Naturopathy

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดโรคและระบบการรักษาบนสมมุติฐานที่ว่าโรคสามารถรักษาให้หายขาดด้วยพลังธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยา ...

Featured blossaries

Literally

ประเภท: Literature   3 20 Terms

The Asian Banker Awards Program

ประเภท: Business   1 5 Terms