Contributors in Professional training

Professional training

ทักษะ

Education; Professional training

ทักษะการแสดงถึงความรู้ขั้นตอน เป็นสิ่งที่เราต้องที่นักเรียนสามารถทำเป็นชนวนของหน่วยภายใต้ศึกษาการเรียนรู้ ...

การประเมิน

Education; Professional training

ประเมินเป็นวัดที่นักเรียนของเนื้อหาที่ต้องการส่งและทักษะการเรียนรู้ การประเมินอาจ formative (ประเมินผลการเรียนรู้) หรือ summative (ประเมินการเรียนรู้) การประเมินวิธีควรมีมากมาย และไม่จำกัดการการดั้งเด ...

กิจกรรมการเรียนรู้

Education; Professional training

กิจกรรมการเรียนรู้ถึงโอกาสที่เสนอสำหรับนักเรียนในห้องเรียนเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ และทักษะต้องการส่ง มันควร differentiated ยึดความแตกต่างแต่ละของผู้เรียนเช่นความสามารถในระดับ ดอกเบี้ย ลักษณะ ฯลฯ ...

เนื้อหา

Education; Professional training

เนื้อหามีความรู้นเซิร์ฟ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในเงื่อนไขของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของหน่วย ...

มาตรฐานการศึกษา

Education; Professional training

ด้านวิชาการมาตรฐานถึงต้องการผลลัพธ์ในแง่ของสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้เพื่อทราบ และสามารถทำในแต่ละเกรด / ขั้นตอนระดับในพื้นที่แต่ละเรื่อง ...

ความคิดเห็นที่ใหญ่

Education; Professional training

ความคิดเห็นที่ใหญ่อ้างถึงแนวคิด สาระ และ generalizations ที่ทำเหมือน umbrellas เชื่อมต่อบิตและชิ้นส่วนของข้อมูลที่นำมาใช้ และครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ใหญ่คิด transcend disciplinary ขอบ และกระตุ้นให้ผู้เ ...

คำถามสร้างพลังคิด

Education; Professional training

คำถามสร้างพลังคิดมีความใหญ่คิด (แนวคิด สาระ และ generalizations) ยุทธศาสตร์เป็นคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้า สอบถาม และคิดอย่างยิ่ง แก่ frameworks สำหรับการเชื่อมต่อ interdisciplinary เช่นกัน ...

Featured blossaries

Truly Filipino

ประเภท: Other   1 21 Terms

French Saints

ประเภท: Religion   1 20 Terms